چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
بستن

وسپه
1,226
%1
شاراك
2,395
%0
ملت
1,843
%3
پارسان
1,905
%1
وغدير
1,114
%3
خبهمن
974
%5
فخوز
4,183
%1
شبندر
5,142
%-1
فملي
2,088
%0
وصندوق
1,458
%0
فولاد
2,038
%1
وبانك
1,844
%2
واميد
1,739
%1
ومعادن
1,587
%1
خودرو
2,592
%5
وتوس
2,600
%-5
وسپه
1,226
%1
شاراك
2,395
%0
ملت
1,843
%3
پارسان
1,905
%1
وغدير
1,114
%3
خبهمن
974
%5
فخوز
4,183
%1
شبندر
5,142
%-1
فملي
2,088
%0
وصندوق
1,458
%0
فولاد
2,038
%1
وبانك
1,844
%2
واميد
1,739
%1
ومعادن
1,587
%1
خودرو
2,592
%5
وتوس
2,600
%-5
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,386,857 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا