سه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸
بستن

وسپه
2,199
%0
شاراك
6,081
%-1
ملت
2,726
%5
تاپيكو
2,237
%-1
پارسان
3,895
%-1
وغدير
1,798
%-1
خبهمن
1,086
%5
فخوز
8,119
%0
شبندر
12,280
%-2
فملي
3,815
%-1
وصندوق
2,407
%1
فولاد
3,506
%0
وبانك
3,341
%2
واميد
4,581
%3
ومعادن
4,548
%2
خودرو
2,960
%5
وتوس
1,582
%5
وسپه
2,199
%0
شاراك
6,081
%-1
ملت
2,726
%5
تاپيكو
2,237
%-1
پارسان
3,895
%-1
وغدير
1,798
%-1
خبهمن
1,086
%5
فخوز
8,119
%0
شبندر
12,280
%-2
فملي
3,815
%-1
وصندوق
2,407
%1
فولاد
3,506
%0
وبانك
3,341
%2
واميد
4,581
%3
ومعادن
4,548
%2
خودرو
2,960
%5
وتوس
1,582
%5
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 6,851,127 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن