جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷
بستن

وسپه
2,181
%-1
شاراك
5,523
%-2
ملت
2,416
%-5
تاپيكو
2,097
%-1
پارسان
3,739
%-1
وغدير
1,726
%-1
خبهمن
1,067
%0
وبصادر
1,307
%0
فخوز
8,702
%-1
شبندر
11,248
%4
فملي
2,762
%-1
وصندوق
2,159
%1
فولاد
5,104
%0
وبانك
3,038
%0
واميد
4,407
%0
ومعادن
4,663
%3
وتجارت
1,757
%3
خودرو
2,828
%-4
وسپه
2,181
%-1
شاراك
5,523
%-2
ملت
2,416
%-5
تاپيكو
2,097
%-1
پارسان
3,739
%-1
وغدير
1,726
%-1
خبهمن
1,067
%0
وبصادر
1,307
%0
فخوز
8,702
%-1
شبندر
11,248
%4
فملي
2,762
%-1
وصندوق
2,159
%1
فولاد
5,104
%0
وبانك
3,038
%0
واميد
4,407
%0
ومعادن
4,663
%3
وتجارت
1,757
%3
خودرو
2,828
%-4
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 6,274,607 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن