سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵
بستن

وسپه
1,481
%-1
شاراك
2,573
%3
ملت
1,421
%0
پارسان
1,917
%-1
وغدير
1,902
%0
خبهمن
2,474
%-3
فخوز
2,584
%0
شبندر
4,809
%-1
فملي
1,669
%1
وصندوق
1,723
%-5
فولاد
1,220
%4
وبانك
1,936
%1
واميد
1,523
%-1
ومعادن
1,276
%-1
خودرو
3,080
%-2
وتوس
1,794
%1
وسپه
1,481
%-1
شاراك
2,573
%3
ملت
1,421
%0
پارسان
1,917
%-1
وغدير
1,902
%0
خبهمن
2,474
%-3
فخوز
2,584
%0
شبندر
4,809
%-1
فملي
1,669
%1
وصندوق
1,723
%-5
فولاد
1,220
%4
وبانك
1,936
%1
واميد
1,523
%-1
ومعادن
1,276
%-1
خودرو
3,080
%-2
وتوس
1,794
%1
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,198,206 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا