شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
بستن

وسپه
1,209
%0
شاراك
2,409
%0
تاپيكو
1,231
%-3
پارسان
2,180
%1
وغدير
1,147
%-2
خبهمن
975
%-1
فخوز
3,910
%0
شبندر
6,484
%5
فملي
1,866
%1
وصندوق
1,486
%-3
فولاد
2,420
%1
وبانك
1,844
%0
واميد
1,782
%1
ومعادن
1,419
%0
خودرو
2,613
%-1
وتوس
2,128
%-5
وسپه
1,209
%0
شاراك
2,409
%0
تاپيكو
1,231
%-3
پارسان
2,180
%1
وغدير
1,147
%-2
خبهمن
975
%-1
فخوز
3,910
%0
شبندر
6,484
%5
فملي
1,866
%1
وصندوق
1,486
%-3
فولاد
2,420
%1
وبانك
1,844
%0
واميد
1,782
%1
ومعادن
1,419
%0
خودرو
2,613
%-1
وتوس
2,128
%-5
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,519,133 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا