يکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
بستن

وسپه
1,248
%0
شاراك
2,357
%-1
ملت
1,828
%-2
تاپيكو
1,282
%-2
پارسان
2,011
%1
وغدير
1,110
%0
خبهمن
931
%0
فخوز
3,955
%-3
شبندر
5,339
%-1
فملي
2,169
%-1
وصندوق
1,456
%0
فولاد
2,274
%-1
وبانك
1,819
%-1
واميد
1,752
%2
ومعادن
1,554
%0
خودرو
2,458
%-1
وتوس
2,359
%-5
وسپه
1,248
%0
شاراك
2,357
%-1
ملت
1,828
%-2
تاپيكو
1,282
%-2
پارسان
2,011
%1
وغدير
1,110
%0
خبهمن
931
%0
فخوز
3,955
%-3
شبندر
5,339
%-1
فملي
2,169
%-1
وصندوق
1,456
%0
فولاد
2,274
%-1
وبانك
1,819
%-1
واميد
1,752
%2
ومعادن
1,554
%0
خودرو
2,458
%-1
وتوس
2,359
%-5
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,461,776 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا