سه شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۷
بستن

وسپه
1,882
%0
شاراك
5,249
%-3
ملت
2,060
%2
تاپيكو
1,904
%-3
پارسان
4,245
%-4
وغدير
1,813
%-2
خبهمن
1,161
%5
وبصادر
1,006
%0
فخوز
9,117
%-1
شبندر
11,082
%0
فملي
3,890
%-2
وصندوق
2,444
%4
فولاد
5,184
%-1
وبانك
3,006
%-4
واميد
3,850
%-1
ومعادن
3,198
%-2
وتجارت
967
%5
خودرو
3,042
%5
وتوس
1,696
%5
وسپه
1,882
%0
شاراك
5,249
%-3
ملت
2,060
%2
تاپيكو
1,904
%-3
پارسان
4,245
%-4
وغدير
1,813
%-2
خبهمن
1,161
%5
وبصادر
1,006
%0
فخوز
9,117
%-1
شبندر
11,082
%0
فملي
3,890
%-2
وصندوق
2,444
%4
فولاد
5,184
%-1
وبانك
3,006
%-4
واميد
3,850
%-1
ومعادن
3,198
%-2
وتجارت
967
%5
خودرو
3,042
%5
وتوس
1,696
%5
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 6,001,655 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن