پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶
وسپه
1,231
%0
شاراك
3,485
%0
تاپيكو
1,924
%-1
پارسان
1,789
%-1
وغدير
1,130
%-2
خبهمن
1,996
%-2
فخوز
3,294
%2
شبندر
5,571
%-1
فملي
1,885
%-2
وصندوق
1,488
%-2
فولاد
1,381
%1
وبانك
2,174
%0
ومعادن
1,272
%-1
وتجارت
661
%-3
خودرو
2,814
%1
وتوس
2,951
%-5
وسپه
1,231
%0
شاراك
3,485
%0
تاپيكو
1,924
%-1
پارسان
1,789
%-1
وغدير
1,130
%-2
خبهمن
1,996
%-2
فخوز
3,294
%2
شبندر
5,571
%-1
فملي
1,885
%-2
وصندوق
1,488
%-2
فولاد
1,381
%1
وبانك
2,174
%0
ومعادن
1,272
%-1
وتجارت
661
%-3
خودرو
2,814
%1
وتوس
2,951
%-5
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,310,158 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا