دوشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۶
وسپه
1,222
%-1
شاراك
3,499
%0
ملت
1,912
%-3
تاپيكو
1,993
%3
پارسان
1,790
%-1
وغدير
1,101
%-1
خبهمن
2,006
%-1
فخوز
3,287
%-2
شبندر
5,205
%-1
فملي
1,886
%0
وصندوق
1,487
%-3
فولاد
1,333
%0
وبانك
2,183
%-1
واميد
1,737
%0
ومعادن
1,262
%-2
وتجارت
608
%0
خودرو
2,864
%-3
وتوس
2,711
%3
وسپه
1,222
%-1
شاراك
3,499
%0
ملت
1,912
%-3
تاپيكو
1,993
%3
پارسان
1,790
%-1
وغدير
1,101
%-1
خبهمن
2,006
%-1
فخوز
3,287
%-2
شبندر
5,205
%-1
فملي
1,886
%0
وصندوق
1,487
%-3
فولاد
1,333
%0
وبانك
2,183
%-1
واميد
1,737
%0
ومعادن
1,262
%-2
وتجارت
608
%0
خودرو
2,864
%-3
وتوس
2,711
%3
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,315,404 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا