جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
بستن

وسپه
1,567
%1
شاراك
2,879
%-2
ملت
1,994
%1
وغدير
1,372
%-3
خبهمن
1,912
%0
شبندر
4,805
%1
فولاد
1,458
%1
وبانك
1,795
%0
واميد
1,784
%0
ومعادن
1,492
%1
خودرو
2,955
%2
وسپه
1,567
%1
شاراك
2,879
%-2
ملت
1,994
%1
وغدير
1,372
%-3
خبهمن
1,912
%0
شبندر
4,805
%1
فولاد
1,458
%1
وبانك
1,795
%0
واميد
1,784
%0
ومعادن
1,492
%1
خودرو
2,955
%2
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,334,042 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا