سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بستن

وسپه
1,443
%1
شاراك
4,640
%3
ملت
1,749
%3
تاپيكو
1,777
%1
پارسان
3,746
%4
وغدير
1,517
%0
خبهمن
780
%-1
وبصادر
923
%0
فخوز
9,057
%4
شبندر
9,770
%0
فملي
3,709
%5
وصندوق
1,935
%1
فولاد
4,645
%3
وبانك
2,781
%3
ومعادن
2,541
%2
وتجارت
588
%-4
خودرو
2,165
%-1
وتوس
1,061
%-3
وسپه
1,443
%1
شاراك
4,640
%3
ملت
1,749
%3
تاپيكو
1,777
%1
پارسان
3,746
%4
وغدير
1,517
%0
خبهمن
780
%-1
وبصادر
923
%0
فخوز
9,057
%4
شبندر
9,770
%0
فملي
3,709
%5
وصندوق
1,935
%1
فولاد
4,645
%3
وبانك
2,781
%3
ومعادن
2,541
%2
وتجارت
588
%-4
خودرو
2,165
%-1
وتوس
1,061
%-3
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 5,002,884 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن