دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
بستن

وسپه
1,394
%-1
شاراك
2,568
%-2
ملت
1,833
%4
تاپيكو
1,446
%0
پارسان
2,443
%-1
وغدير
1,345
%0
خبهمن
1,148
%3
فخوز
4,714
%0
شبندر
7,014
%-1
فملي
2,290
%1
وصندوق
1,584
%-3
فولاد
2,871
%0
وبانك
2,017
%0
واميد
2,135
%-2
ومعادن
1,831
%-3
خودرو
3,070
%5
وسپه
1,394
%-1
شاراك
2,568
%-2
ملت
1,833
%4
تاپيكو
1,446
%0
پارسان
2,443
%-1
وغدير
1,345
%0
خبهمن
1,148
%3
فخوز
4,714
%0
شبندر
7,014
%-1
فملي
2,290
%1
وصندوق
1,584
%-3
فولاد
2,871
%0
وبانك
2,017
%0
واميد
2,135
%-2
ومعادن
1,831
%-3
خودرو
3,070
%5
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,811,922 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا