يکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
بستن

وسپه
1,381
%0
شاراك
2,991
%-1
ملت
1,979
%2
تاپيكو
1,569
%-1
پارسان
2,430
%-1
وغدير
1,386
%1
خبهمن
1,084
%-2
فخوز
4,730
%1
شبندر
7,226
%-1
فملي
2,706
%-1
وصندوق
1,693
%0
فولاد
2,855
%0
وبانك
2,166
%0
واميد
2,311
%-2
ومعادن
1,855
%1
خودرو
2,789
%-2
وتوس
1,835
%-5
وسپه
1,381
%0
شاراك
2,991
%-1
ملت
1,979
%2
تاپيكو
1,569
%-1
پارسان
2,430
%-1
وغدير
1,386
%1
خبهمن
1,084
%-2
فخوز
4,730
%1
شبندر
7,226
%-1
فملي
2,706
%-1
وصندوق
1,693
%0
فولاد
2,855
%0
وبانك
2,166
%0
واميد
2,311
%-2
ومعادن
1,855
%1
خودرو
2,789
%-2
وتوس
1,835
%-5
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,909,049 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن