شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
بستن

شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,421,686 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا