پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
بستن

وسپه
1,130
%2
شاراك
2,881
%-2
ملت
1,912
%-5
تاپيكو
1,504
%0
پارسان
2,113
%3
وغدير
1,082
%0
خبهمن
944
%-1
وبصادر
622
%0
فخوز
5,259
%1
شبندر
7,463
%2
فملي
2,538
%-2
وصندوق
1,593
%-2
فولاد
2,857
%1
وبانك
2,129
%1
ومعادن
1,686
%2
وتجارت
635
%0
خودرو
2,487
%0
وتوس
1,562
%-5
وسپه
1,130
%2
شاراك
2,881
%-2
ملت
1,912
%-5
تاپيكو
1,504
%0
پارسان
2,113
%3
وغدير
1,082
%0
خبهمن
944
%-1
وبصادر
622
%0
فخوز
5,259
%1
شبندر
7,463
%2
فملي
2,538
%-2
وصندوق
1,593
%-2
فولاد
2,857
%1
وبانك
2,129
%1
ومعادن
1,686
%2
وتجارت
635
%0
خودرو
2,487
%0
وتوس
1,562
%-5
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,768,013 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن