پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶

وسپه
1,239
%3
شاراك
2,065
%0
ملت
1,849
%5
تاپيكو
1,752
%-3
پارسان
1,804
%-1
وغدير
1,084
%-1
فخوز
3,851
%6
فملي
1,816
%5
وصندوق
1,298
%-1
فولاد
1,681
%1
وبانك
1,769
%-2
واميد
1,795
%1
خودرو
2,582
%-4
وتوس
2,507
%-2
وسپه
1,239
%3
شاراك
2,065
%0
ملت
1,849
%5
تاپيكو
1,752
%-3
پارسان
1,804
%-1
وغدير
1,084
%-1
فخوز
3,851
%6
فملي
1,816
%5
وصندوق
1,298
%-1
فولاد
1,681
%1
وبانك
1,769
%-2
واميد
1,795
%1
خودرو
2,582
%-4
وتوس
2,507
%-2
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,211,209 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
شرکت لیزینگ آریا دانا