يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بستن

وسپه
2,237
%-3
شاراك
4,295
%-2
ملت
2,418
%-2
تاپيكو
1,971
%-4
پارسان
4,340
%-3
وغدير
1,669
%-1
خبهمن
1,051
%0
وبصادر
1,064
%-4
فخوز
9,252
%-4
شبندر
11,076
%-4
فملي
3,862
%-2
وصندوق
2,228
%-4
فولاد
4,921
%-3
وبانك
2,883
%-3
واميد
5,020
%-4
ومعادن
4,502
%0
وتجارت
1,284
%-5
خودرو
2,559
%-3
وتوس
2,240
%-2
وسپه
2,237
%-3
شاراك
4,295
%-2
ملت
2,418
%-2
تاپيكو
1,971
%-4
پارسان
4,340
%-3
وغدير
1,669
%-1
خبهمن
1,051
%0
وبصادر
1,064
%-4
فخوز
9,252
%-4
شبندر
11,076
%-4
فملي
3,862
%-2
وصندوق
2,228
%-4
فولاد
4,921
%-3
وبانك
2,883
%-3
واميد
5,020
%-4
ومعادن
4,502
%0
وتجارت
1,284
%-5
خودرو
2,559
%-3
وتوس
2,240
%-2
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 6,153,834 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن