شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بستن

وسپه
2,517
%-1
شاراك
6,579
%4
ملت
3,183
%1
تاپيكو
2,475
%2
پارسان
4,788
%5
وغدير
2,006
%5
خبهمن
1,354
%5
فخوز
9,015
%1
شبندر
14,713
%2
فملي
4,017
%0
وصندوق
2,634
%2
فولاد
4,001
%1
وبانك
3,572
%2
واميد
5,098
%1
ومعادن
4,568
%-2
وتجارت
443
%-1
خودرو
3,995
%5
وتوس
1,788
%5
وسپه
2,517
%-1
شاراك
6,579
%4
ملت
3,183
%1
تاپيكو
2,475
%2
پارسان
4,788
%5
وغدير
2,006
%5
خبهمن
1,354
%5
فخوز
9,015
%1
شبندر
14,713
%2
فملي
4,017
%0
وصندوق
2,634
%2
فولاد
4,001
%1
وبانك
3,572
%2
واميد
5,098
%1
ومعادن
4,568
%-2
وتجارت
443
%-1
خودرو
3,995
%5
وتوس
1,788
%5
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 7,815,575 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن