يکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بستن

وسپه
2,204
%-3
شاراك
4,291
%-2
ملت
2,417
%-5
تاپيكو
1,967
%-3
پارسان
4,327
%0
وغدير
1,670
%0
خبهمن
1,054
%0
وبصادر
1,061
%-5
فخوز
9,225
%-4
شبندر
11,076
%-2
فملي
3,855
%-1
وصندوق
2,215
%-5
فولاد
4,914
%-3
وبانك
2,876
%-2
واميد
4,832
%-5
ومعادن
4,502
%0
وتجارت
1,284
%-5
خودرو
2,558
%-3
وتوس
2,238
%-2
وسپه
2,204
%-3
شاراك
4,291
%-2
ملت
2,417
%-5
تاپيكو
1,967
%-3
پارسان
4,327
%0
وغدير
1,670
%0
خبهمن
1,054
%0
وبصادر
1,061
%-5
فخوز
9,225
%-4
شبندر
11,076
%-2
فملي
3,855
%-1
وصندوق
2,215
%-5
فولاد
4,914
%-3
وبانك
2,876
%-2
واميد
4,832
%-5
ومعادن
4,502
%0
وتجارت
1,284
%-5
خودرو
2,558
%-3
وتوس
2,238
%-2
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 6,137,012 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن