دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
بستن

وسپه
1,167
%0
شاراك
3,391
%5
ملت
1,902
%4
تاپيكو
1,564
%-1
پارسان
2,283
%1
وغدير
1,190
%3
خبهمن
1,003
%0
وبصادر
589
%5
فخوز
4,833
%2
شبندر
7,162
%1
فملي
2,661
%1
وصندوق
1,610
%-1
فولاد
2,877
%2
وبانك
2,260
%3
واميد
2,332
%2
خودرو
2,749
%1
وتوس
1,626
%-5
وسپه
1,167
%0
شاراك
3,391
%5
ملت
1,902
%4
تاپيكو
1,564
%-1
پارسان
2,283
%1
وغدير
1,190
%3
خبهمن
1,003
%0
وبصادر
589
%5
فخوز
4,833
%2
شبندر
7,162
%1
فملي
2,661
%1
وصندوق
1,610
%-1
فولاد
2,877
%2
وبانك
2,260
%3
واميد
2,332
%2
خودرو
2,749
%1
وتوس
1,626
%-5
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 3,822,857 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن