جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷
بستن

وسپه
2,098
%3
شاراك
5,205
%5
ملت
2,296
%5
تاپيكو
1,980
%5
پارسان
3,429
%3
وغدير
1,749
%3
خبهمن
1,050
%0
وبصادر
1,170
%-2
فخوز
9,432
%5
شبندر
11,218
%3
فملي
3,090
%5
وصندوق
2,115
%4
فولاد
3,046
%10
وبانك
2,987
%1
واميد
4,147
%0
ومعادن
4,073
%4
وتجارت
1,652
%0
خودرو
2,694
%-2
وتوس
1,793
%-4
وسپه
2,098
%3
شاراك
5,205
%5
ملت
2,296
%5
تاپيكو
1,980
%5
پارسان
3,429
%3
وغدير
1,749
%3
خبهمن
1,050
%0
وبصادر
1,170
%-2
فخوز
9,432
%5
شبندر
11,218
%3
فملي
3,090
%5
وصندوق
2,115
%4
فولاد
3,046
%10
وبانك
2,987
%1
واميد
4,147
%0
ومعادن
4,073
%4
وتجارت
1,652
%0
خودرو
2,694
%-2
وتوس
1,793
%-4
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 6,106,125 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن