شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بستن

وسپه
2,517
%-1
شاراك
6,616
%5
ملت
3,179
%2
تاپيكو
2,481
%3
پارسان
4,788
%5
وغدير
2,006
%5
خبهمن
1,354
%5
فخوز
9,014
%1
شبندر
14,698
%1
فملي
4,013
%0
وصندوق
2,635
%2
فولاد
4,000
%1
وبانك
3,571
%2
واميد
5,098
%2
ومعادن
4,557
%-2
وتجارت
443
%-2
خودرو
3,995
%5
وتوس
1,788
%5
وسپه
2,517
%-1
شاراك
6,616
%5
ملت
3,179
%2
تاپيكو
2,481
%3
پارسان
4,788
%5
وغدير
2,006
%5
خبهمن
1,354
%5
فخوز
9,014
%1
شبندر
14,698
%1
فملي
4,013
%0
وصندوق
2,635
%2
فولاد
4,000
%1
وبانك
3,571
%2
واميد
5,098
%2
ومعادن
4,557
%-2
وتجارت
443
%-2
خودرو
3,995
%5
وتوس
1,788
%5
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 7,824,880 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن