چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
بستن

وسپه
2,532
%-5
شاراك
4,574
%-2
ملت
2,749
%2
تاپيكو
2,381
%-2
پارسان
4,963
%-3
وغدير
2,032
%-2
خبهمن
1,086
%-1
وبصادر
1,225
%-3
فخوز
10,341
%0
فملي
4,110
%-1
وصندوق
2,525
%-2
فولاد
5,803
%-1
وبانك
3,050
%-1
واميد
5,943
%-1
ومعادن
5,609
%1
وتجارت
1,405
%3
خودرو
2,802
%-3
وتوس
2,907
%-4
وسپه
2,532
%-5
شاراك
4,574
%-2
ملت
2,749
%2
تاپيكو
2,381
%-2
پارسان
4,963
%-3
وغدير
2,032
%-2
خبهمن
1,086
%-1
وبصادر
1,225
%-3
فخوز
10,341
%0
فملي
4,110
%-1
وصندوق
2,525
%-2
فولاد
5,803
%-1
وبانك
3,050
%-1
واميد
5,943
%-1
ومعادن
5,609
%1
وتجارت
1,405
%3
خودرو
2,802
%-3
وتوس
2,907
%-4
پروژه
شرکت کارگزاری بهمن
  • شاخص مــنتخب
  • وضعیت بازار
  • تاثیر نمــادها در شاخص
  • آخرین ارزش بــازار
آخرین ارزش بازار
آخرین ارزش بازار: 6,920,345 (میلیون ریال)
ورود سهامداران
اپلیکیشن